Skip to content
noen praktiske råd og tips

Hvordan skrive en styre-cv

Styre-CV

Det kommer til å skje en stor endring i norske styrerom de tre til fire neste årene. Med regjeringens nye regler skal rundt 20 000 selskaper innen 2028 ha minst 40 prosent av hvert kjønn i styret. I dag er kun 2 av 10 styremedlemmer kvinner. I den forbindelse er det mange som rekker opp hånden og melder sin interesse.

Vi i Matae har de siste månedene hatt stor pågang fra både kvinner og menn som ønsker seg styreverv. Felles for mange er at de lurer på hvordan de i det hele tatt kan bli vurdert for en rolle i et styre. For oss handler det om hvordan du viser frem din kompetanse og relevans for de styrevervene du er interessert i.  Videre råder vi deg som kandidat til å lage en liste over de virksomhetene du ønsker å bidra med din kompetanse til. Da blir det lettere å vise din RELEVANS for hvordan du KAN og VIL bidra med de konkrete utfordringer og muligheter virksomheten står overfor.

Hvordan skrive en god styre-cv?

Ikke blåkopier den tradisjonelle jobb-cv ́en din. STAR-modellen kan være et godt utgangspunkt når du starter sorteringsarbeidet med å dokumentere og tallfeste dine erfaringer som viser at du er i stand til å håndtere de komplekse og strategiske utfordringene som arbeidet i et styre innebærer.

STAR-modellen er en nyttig metode for å strukturere din fortelling om kompetansen på. Den består av fire hovedkomponenter:

S: Situasjon og sammenheng

Tenk tilbake på en situasjon du har stått i som er er tilsvarende den situasjonen det aktuelle styret står overfor. Husk å få med detaljer om hvem, hva, hvor og hvordan dere løste den aktuelle situasjonen. Beskrive gjerne hvordan du brukte egenskapene dine for å gjøre det beste ut av situasjonen.

T: Task (oppgaver)

Beskriv din rolle, oppdraget og oppgavene som ble utført i den aktuelle situasjonen. Her gjelder det å holde seg til essensen - vær konkret og dropp unødvendige sidespor. Sørg for å understreke de ulike utfordringene du ble stilt overfor i oppgaven. Hva førte til suksess? Vær konkret og tallfest beskrivelsene der du kan.

A: Aktivitetene

Hva gjorde du i situasjonen? Hvilke muligheter og valg tok du og dere? og hvilke utfordringer håndterte du/dere? Hvilke grep og beslutninger ble tatt.

R: Resultatene

Resultat: Her forteller du om utfallet av situasjonen – og hvordan du bidro til at det ble slik. Hva var det du lykkes med? Hva lærte du? Hva ble resultatet av handlingene dine? Det er også veldig lurt å vise til noe konkret, som tall eller statistikk. Førte dette til at avdelingen din økte salget med 59 prosent? Førte dine handlinger til at teamet ble 87 prosent mer effektive? Da må du sørge for å fortelle det.

Noen styre- og topplederjobber er ikke annonsert og du har derfor ikke mulighet til å lage en spesialtilpasset styre CV til den enkelte mulighet. Det er derfor viktig å lage en god styre- CV som du kan kopiere og lime inn fra når det trengs.

Her er noen flere tips og innspill på hva som kan være lurt å ha med i en styre-cv.  Ikke tenk at du skal ha med noe på hvert eneste punkt.

1. Klar og enkel layout

En styre-cv må ha et profesjonelt format, være oversiktlig og lett å lese. Ikke ta med unødvendig informasjon. Det er viktig at cv-en er strukturert på en måte som raskt trekker oppmerksomhet til det som er mest relevant og som gir et utfyllende og godt bilde av din kompetanse.  List opp styre-/tillitsverv for seg selv. Begynn som hovedprinsipp med nyeste verv/stilling og jobb deg bakover. Her finnes det selvsagt varianter der du kan kategorisere din erfaring ut fra bransjeerfaring, børsnoterte selskap, internasjonal, familybusiness, eierstrukturer som industri og finans og hvilke roller du hadde i styret (kontroll versus forretningsutvikling, her er det bare fantasien og din presise formidlingsevne som setter rammene. Her er noen tips om struktur:

 • Navnet ditt og kontaktinfo og link til din LinkedIn profil
 • Introduksjon: lag en kort og fengende introduksjon som beskriver din erfaring med styrearbeid eller komiteer. Du bør nevne tidligere suksesser, hvor lenge du har jobbet og eventuelle kvalifikasjoner som gir troverdighet til profilen din.
 • Selskap, tittel og fra/til måned og år.
 • Hva var oppdraget og de viktigste ansvar/arbeidsoppgavene. I noen tilfeller er det svært aktuelt å vise hvem du rapporterte du til og hvem du inngikk i styre eller i ledergruppe med.
 • Tallfest topp- og bunnlinje og verdiene du var med å skape. Beskriv organiseringen og antall du hadde personal-/fag-/matrise-/prosjektansvar for. Vær tydelig på hva som er hva.
 • De viktigste resultatene du har oppnådd – kvantifiser der mulig.

2. Bilde og personlig informasjon

Vi snakker med mange kandidater. Et bilde hjelper oss å se hvordan du bygger din egen merkevare, samtidig som vi slipper å google deg for å huske hvem som er hvem. Et godt, presentabelt bilde blir sjeldent feil.  Kontaktinformasjon må være lett tilgjengelig med mobilnummer, privat e-post og hjemmeadresse. Fødselsdato, sivil status og antall barn? Vi er opptatt av å koble deg som person og ikke bare kvalifikasjonene dine, da vil vi gjerne se helheten mellom jobb og privatliv. Du skriver det du mener er relevant.

3. Relevant erfaring

Fremhev erfaring som viser at du kan bidra på et strategisk nivå.  Skriv en kort oppsummering på 3-5 setninger som beskriver din styreprofil. Hvilke bransjer du kan og forstår, hvilke økosystem og livsløp du har vært en del av (eksempelomstilling, vekst, avvikling, startup, konsern++) hvilke funksjonell kompetanse du har og hva dine sterke sider er. Få med ledende roller (ikke bare lederroller), viktige prosjekter du har ledet eller strategiske beslutninger du har tatt del i. Erfaring og kompetanse som er direkte relatert til det aktuelle selskapet eller sektoren der du posisjonerer deg for styreverv, er verdifullt. Få gjerne frem hvem du jobbet med om disse har stor troverdighet og respekt i markedet.

Styrekompetanse - selv om du ikke er styreekspert?

Få med kompetanse som er direkte relevant for styrearbeidet, som f. eks. forståelse for virksomhetsstyring, strategisk planlegging og risikostyring. Har du erfaringer som viser at du har finansiell innsikt og kan bidra til trygg og god økonomisk styring; eiendeler, investeringer, kontantstrømmer og topp-/bunnlinje. Få det med.

 • Digitale kompetanse: innsikt i teknologisk utvikling eller i trender og utviklingstrekk i den relevante bransjen/sektoren kan være smart å ha med.
 • Endring og omstilling: Evnen til å lede eller bidra i endringsprosesser er alltid relevant. Har du håndtert omorganisering, nedbemanning, kostnadskutt eller utvikling av forretningsstrategier og/eller modeller, ta det med.
 • Mangfold og inkludering: Erfaring eller engasjement relatert til mangfold og inkludering, kan være bra å føre opp. Mange selskap og virksomheter – og arbeidsmarked generelt – vekter i dag slik kompetanse tungt.
 • Internasjonalisering: Ta med erfaringer som peker på din internasjonale forståelse og erfaring, spesielt hvis selskapet opererer globalt eller har ambisjoner om internasjonal vekst. Kunnskap om internasjonale markeder, kulturforskjeller og globale forretningsstrategier kan være relevant.
 • Interessenthåndtering/Stakeholder Management: Litt i samme gate. Erfaring med å engasjere ulike interessenter (som aksjonærer, investorer, kunder, leverandører og ansatte) rundt forretningsmessige spørsmål er alltid viktig for et styremedlem. Har du hatt roller med slikt ansvar, ikke vær beskjeden; ta det med.
 • ESG- og bærekraftsinitiativer: For ikke å glemme ESG! Dersom du har erfaring med å utvikle eller implementere ESG- og bærekraftstrategier, enten i tidligere roller eller gjennom frivillig arbeid, bør du ta det med i styre- cv ́en. Du blir fort en attraktiv styrekandidat hvis du viser at du forstår hvordan ESG-faktorer kan påvirke selskapet.

4. Utdannelse og sertifisering

Få frem hva som er hovedutdannelsen din, gjerne litt om hva du spesialiserte deg på og husk aktuelle kurs og sertifiseringer (for eksempel innen styrearbeid) Styrevervet i borettslaget kan være relevant, f.eks hvis du har vært involvert i større investeringer.

5. Resultater

Pass på å få med dine konkrete resultater og bidrag. Det kan være karakterer, økonomiske resultater, strategiimplementeringer, suksessfulle endrings- og omstillinger eller vellykkede vekstinitiativer. For å nevne noe.

6. Nettverk og relasjoner

Du har som regel et større nettverk og etablerte relasjoner enn det du tror. Dersom du er, eller har vært med i relevante nettverk, råd og ekspertgrupper kan det vise at du er i stand til å bygge og holde ved like viktige forretningsforbindelser.

7. Personlige egenskaper og rolleforståelse

Styrearbeid krever ofte evne til kritisk tenkning, besluttsomhet og høy integritet. Å flette inn når du har hatt bruk for disse egenskapene i en styre-cv er ikke dumt

Å kommunisere klart og effektivt er kritisk viktig i et styre (som ellers i livet). Fremhev dine kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig, men også kunnskap om omdømmebygging og merkevarebygging. Behersker du flere språk, før det opp. Grader gjerne nivået.

Relasjonell- og solid rolleforståelse
Vær bevisst på hvilken rolle du har hatt og kan innta i styret og hvilken styrerolle trives du best i? Kontrolløren, utvikleren... Er du god på stakeholder management, og er du den uredde, granskende, oppmuntrende som gir gode råd? Hvordan har du skape et godt styremiljø med åpenhet og tillit slik at ledelsen innrømmer hvis noe ikke går så bra, og søker styrets råd og veiledning om hvordan det skal fikses.

Til slutt: Ikke hør på dem som sier at en cv bare skal være på én side.

Fokuser på hvordan du kan tilføre mest verdi. 

Husk å lagre som .pdf før du sender fra deg.