Skip to content
Alle tidligere stillinger

Bergen Kunsthall: Direktør / Director

1_Camille_Norment_Gyre_2023_Untitled_(Bellhorn)_2022_installation_view_Bergen_Kunsthall_Photo_Thor_Brødreskift


English version

Bergen Kunsthall søker en engasjert, samlende og visjonær direktør som befester Kunsthallens posisjon som en ledende institusjon for samtidskunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser etter deg som gjennom godt lederskap videreutvikler en samhandlende kultur og et godt arbeidsmiljø. Som direktør peker du ut retning, utvikler og iverksetter en tydelig strategi som styrker Bergen Kunsthalls status som kulturelt og kunstnerisk samlingspunkt i byen, og som premissleverandør for det internasjonale samtidskunstfeltet.

Du viser vei i vårt arbeid med publikumsutvikling og skaper publikumsopplevelser som reflekterer mangfoldet i samfunnet, med et kompromissløst utstillings-, live- og formidlingsprogram. For å lykkes i rollen er det viktig å bygge og ivareta nettverk i samtidskunstfeltet i Norge og internasjonalt.

Vi søker en direktør med solid lederkompetanse og med dokumentert kuratorisk erfaring fra samtidskunsfeltet. Du har gode resultater fra strategiarbeid og organisasjonsutvikling, har grunnleggende god økonomiforståelse og erfaring med å søke midler fra private og offentlige finansieringsordninger. Som ny direktør får du en nøkkelrolle når Bergen Kunsthall skal videreføre en bærekraftig økonomi.

I det daglige leder du en tverrfaglig stab, som alle er opptatt av å formidle Bergen Kunsthalls program til et interessert publikum. En sentral del av jobben er å få det beste ut av den enkelte. I Bergen Kunsthall samarbeider du med dedikerte og kompetente medarbeidere med solid faglig bakgrunn knyttet til ulike sider av institusjonens drift.

Du motiveres av å representere og presentere Bergen Kunsthall, og kan eller vil lære å kommunisere effektivt på et skandinavisk språk og engelsk. Direktørstillingen er en åremålsstilling på 5 år.

For spørsmål om stillingen, kontakt vår samarbeidspartner Matae ved Hege Rødland tlf. 916 17 560, Maria Gunnarsen tlf. 959 09 932 eller Elizabeth Bovoli tlf. 930 21 454. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 26.05.2024 via matae.no. For Bergen Kunsthall er det viktig å være en arbeidsplass som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og vi ønsker oss kvalifiserte søkere med funksjonsvariasjon, ulik alder, kjønn, seksuell orientering, religion og etnisk bakgrunn. Vi ønsker medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjon og livserfaring for å bidra til enda bedre oppgaveløsning.

Om Bergen Kunsthall:
Bergen Kunsthall er et senter for samtidskunst som presenterer utstillinger og arrangementer med internasjonale og norske kunstnere. Institusjonen har en global, tverrdisiplinær og mangfoldig tilnærming og undersøker spørsmål som former og inspirerer oss som individer og samfunn, forankret i en lokal kontekst og med et globalt perspektiv. Vi skal være en tydelig stemme i samfunnet og bidra til å sette dagsorden. Kunsthallen har årlig 7 utstillinger og 170 arrangementer, egen bokbutikk og til sammen 35 medarbeidere. Institusjonen ble etablert som Bergens Kunstforening i 1838, og er i dag en medlemsorganisasjon med 755 medlemmer. Siden 1935 har vi holdt til i eget bygg midt i hjertet av Bergen sentrum.

____

Bergen Kunsthall is seeking a new director

Bergen Kunsthall is seeking an engaged, unifying, and visionary director to strengthen the institution's position as a leading contemporary art venue locally, nationally, and internationally.

We are looking for someone who can foster a collaborative culture and a positive working environment through effective leadership. You will set the direction and develop and implement a clear strategy that will enhance Bergen Kunsthall's status as a cultural and artistic center in the city, as well as a key player in the international contemporary art scene.

The new director will lead the way in our work with audience development, thinking innovatively to create visitor experiences that reflect the diversity of society. The aim is to engage audiences with an uncompromising exhibition and learning programme. To succeed in this role, it is important to build and maintain relationships and networks in the field of contemporary art in Norway and internationally. 

We are seeking a director with strong leadership skills and documented curatorial experience within the field of contemporary art. You have a proven track record working with strategy and organizational development and possess a basic understanding of finance and can secure funding from both private and public sources. Our new director will play a key role in maintaining a sustainable economy for Bergen Kunsthall.

In your day-to-day work, you will lead a highly competent, interdisciplinary, and creative staff, all of whom are passionate about delivering art and cultural experiences to an engaged audience. An essential part of the job is to maximize the potential of each employee. At Bergen Kunsthall, you collaborate with dedicated and competent colleagues with a strong professional background linked to various aspects of the institution's operations.

You are motivated to represent and present Bergen Kunsthall, and you are capable of, or interested in learning to communicate effectively in a Scandinavian language as well as in English.

The Director position is a fixed-term position for 5 years.

For inquiries about the position, please contact our partner Matae, represented by Hege Rødland at +47 916 17 560, Maria Gunnarsen at +47 959 09 932, or Elizabeth Bovoli at +47 930 21 454. Applications with CV should be submitted as soon as possible and no later than May 26, 2024, via matae.no. For Bergen Kunsthall, it is important to have a workplace that reflects the diversity of society and we welcome qualified applicants of different ages, abilities, genders, sexual orientations, religions, and ethnic backgrounds. We seek employees with diverse skills, academic backgrounds, life experiences, and perspectives to contribute to even better task solutions.  

About Bergen Kunsthall:

Bergen Kunsthall is a center for contemporary art that presents exhibitions and events featuring international and Norwegian artists. The institution takes a global, interdisciplinary, and diverse approach, exploring issues that shape and inspire us as individuals and society, rooted in a local context and with a global perspective. We aim to be a clear voice in society and contribute to setting the agenda. The Kunsthall hosts 7 exhibitions and 170 events annually, with its own bookshop and a total of 35 staff members. The institution was established as Bergens Kunstforening in 1838 and is now a membership organization with 755 members. Since 1935, we have been located in our own building in the heart of Bergen city center.